A+ A A-

Към преписка с вх.№ 94-Р-10-1/02.06.2015 г.

О Б Я В Л Е Н И Е   
        
Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на:
- Наследниците на Петко Недялков,
че е изготвен  проект за Подробен устройствен план – план за регулация на УПИ ХIII228 кв. 31, по плана на с.Стамболийски, общ. Хасково.
Изменението на плана за регулация се изразява в проектирането на западната регулационна линия по границата на имота.
 
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14- дневен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да обжалват проекта.
 
инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково
 
арх. Кремена Цонева
Главен Архитект на Община Хасково
 
инж. Снежана Стойнова 
Началник отдел “Градоустройство ”
 
изготвил:
Емил Мишев
гл. специалист в отдел “ Градоустройство ”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art