A+ A A-

Към преписка Вх.№94 С-3896-2 / 21.04.2015 г.

О Б Я В Л Е Н И Е
 
Община Хасково на основание чл.128, ал. 3 от  ЗУТ ( Закона за устройство на територията) и  при  условията  на чл.61, ал.3 от АПК ( Административно-процесуален кодекс) обявява на следните заинтересувани лица:
Илкай Адемов Шукриев като собственик на поземлен имот  № 77195.738.206 с административен адрес: гр.Хасково, ул.”Балчик” 1а,
че е изработен проект за Подробен устройствен план план за застрояване за УПИ ІІ / имот 77195.738.206 /, УПИ ІІІ / имот 77195.738.207 /, УПИ ІV / имот 77195.738.208 / и УПИ V / имот 77195.738.209 /, кв.624 по плана на гр.Хасково. изменение на плана за регулация на УПИ ІІ, кв.655 по плана на гр. Хасково.
Работният устройствен план определя разположението и очертанието на сградата в план, както и разстоянията до имотните граници, доказва възможноста за гариране и паркиране в границите на уругулирания поземлен имот.
Проектът се намира в Дирекция „Устройство на територията” на ул.”Михаил Минчев” № 3, ст. № 13.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на съобщението, заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта на основания чл. 131 от ЗУТ.
 
инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково
 
арх. Кремена Цонева
Гл. Архитект на Община Хасково
 
инж. Снежана Стойнова
Началник отдел “Градоустройство”
 
Изготвил:
Делчо Тончев
Гл.специалист в отдел “Градоустройство” 
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art