A+ A A-

Към преписка с вх.№ 94 С-2091-1/ 08.04.2015 г.

О Б Я В Л Е Н И Е 
 
Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: 
- Севда Емилова Андреева- с адрес:гр.Хасково,ул.”Пещера”, като съсобств. на имот № 77195.744.134, жил.район ”Каменец”
- Ася Емилова Бояджиева-с адрес:гр.Хасково,ул.”Пещера”, като съсобств. на имот № 77195.744.134,жил. район “Каменец”
- Халим Емин Бекир-с адрес:гр.Хасково,ул.”Н.Марков”, като съсобств. на имот № 77195.744.134,жил. район “Каменец”
- Айше Емин Мюмюн-с арес:гр.Хасково,ул.”Пещера”, като съсобств. на имот № 77195.744.134,жил. район “Каменец”
- Зекие Халим Бекир- с адрес:гр.Хасково,ул.”Пещера”, като съсобств. на имот № 77195.744.134 ,жил. район “Каменец”
че е изготвен  Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот № 77195.744.135, кв. 1197, ж. р. “Каменец”,гр. Хасково.
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на              ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ.
 
инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково
 
арх.Кремена Цонева
Гл.архитект на Община Хасково
 
инж. Снежана Стойнова 
Началник отдел “Градоустройство”
                                                                           
изготвил:
Ганка Манолова
гл. специалист в отдел “ Градоустройство ”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art