A+ A A-

Към преписка с вх.№ 94 В-1521-2/ 29.04.2015 г.

О Б Я В Л Е Н И Е
 
Община Хасково на основание чл. 130, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: 
 
- Марин Иванов Иванов– с адрес:с.Маслиново, като собств. на имот  УПИ XII 259 , кв. 20 по плана на с. Маслиново, общ.Хасково
- Ана Ангелова Маринова-с адрес:с.Маслиново, като съсобств. на УПИ IV за имот № 225, кв. 20 по плана на с. Маслиново
 
че със Заповед №598/27.05.2015г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за допълване на кадастралния план на с. Маслиново с нов имот с нов пл.№ 339, границите на който съответстват на регулационните линии на УПИ XI, кв. 20.    
        
Заповедта и проектът се намират в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14- дневен срок от съобщаване на заповедта.
 
инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково
 
арх.Кремена Цонева
Гл. арх. на Община Хасково
 
инж. Снежана Стойнова 
Началник отдел “Градоустройство”
                                                                           
изготвил:
Ганка Манолова
Гл. специалист в отдел “ Градоустройство ”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art