A+ A A-

Към преписка с вх.№ 94 С-4015-1 / 27.08.2014 г.

О Б Я В Л Е Н И Е
                              
На основание чл.130 от ЗУТ( Закона за устройство на територията) и при условията на чл.61, ал.3 от АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните лица: 
Тенчо Ников Войников – ул.”Константин Величков” № 8, гр.Хасково
Станислав Симеонов Атанасов   - ул.”Тимок” 57,  гр.Хасково
Нуран Саркис Каспарян - ул.”Ленин” 46, вх.Б, ет.2, ап.20, общ.Красно село гр.София,
че със Заповед   № 240 / 18.03.2015 г. на Кмета на Община Хасково, е одобрен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за УПИ VІІІ / поземлени имоти № 77195.721.244, № 77195.721.246 и № 77195.721.247 / и работен устройствен план за УПИ VІІІ, УПИ ІХ и УПИ Х, кв. 476 по плана на гр. Хасково.
Заповедта и проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на    ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9.00 – 12.00 ч.
На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на заповедта.
 
инж. Георги Иванов: 
Кмет на Община Хасково
 
арх. Кремена Цонева
Главен Архитект на Община Хасково
 
инж. Снежана Стойнова
Началник отдел “ Градоустройство “
 
Изготвил:
Делчо Тончев
гл. специалист в отдел “ Градоустройство ” 
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art