A+ A A-

Към преписка с вх.№ 94 М-248-2 #15 / 29.08.2014 г.

О Б Я В Л Е Н И Е
 
На основание чл.130 от ЗУТ( Закона за устройство на територията) и при условията на чл.61, ал.3 от АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на 
Панка Милинова Токузова - ул. „Христо смирненски” № 2, вх.Б, ет.8, ап.24, гр.Димитровград, област -Хасково,
че със Заповед   № 236 / 18.03.2015 г. на Кмета на Община Хасково, е одобрен проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на  квартал 1, имот пл.№ 4 по плана на с.Гарваново, общ.Хасково. 
Изменението на плана за регулация се изразява в поставяне на североизточната регулационна линия
Заповедта и проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на    ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9.00 – 12.00 ч.
Вие, като съсобственик на имот №226 сте заинтересувано лице по смисъла на чл. 131 от ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на заповедта.
 
инж. Георги Иванов: 
Кмет на Община Хасково
 
арх. Кремена Цонева
Главен Архитект на Община Хасково
 
инж. Снежана Стойнова
Началник отдел “ Градоустройство “
 
Изготвил:
Делчо Тончев
гл. специалист в отдел “ Градоустройство ”
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art