A+ A A-

Към преписка с вх.№ 94-Е-1095-3 / 05.12.2015 г.

О Б Я В Л Е Н И Е
          
Община Хасково на основание чл. 130, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: 
 
-Стефан Милев Бухалов – с адрес:гр. Хасково,ж.к.”Бадема”, като собств. на имот  № 77195.130.11, М.”Дерекьой топра”,гр.Хасково
че със Заповед №320/07.04.2015г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за част от поземлен имот № 77195.130.39 с проектен идентификатор 77195.130.41, м.”Дерекьой топра”, гр. Хасково.
За част от поземлен имот № 77195.130.39 с проектен идентификатор 77195.130.41, м.”Дерекьой топра”, гр. Хасково се определя застрояване за “жилищни нужди” .
Заповедта и проектът се намират в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14 дневен срок от съобщаване на заповедта.
 
 
инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково
 
арх.Кремена Цонева
Гл. арх. на Община Хасково
 
инж. Снежана Стойнова 
Началник отдел “Градоустройство”
                                                                           
изготвил:
Ганка Манолова
Гл. специалист в отдел “ Градоустройство ”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art