A+ A A-

Обявление / 29.05.2015 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
 
Община Хасково на основание чл.149 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.63 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/ обявява,че е издаден мотивиран отказ № 11/09.04.2015 г., за ”НАДГАРАЖНА ПОСТРОЙКА ”- с идентификатор 77195.713.53.5.2 по КК на гр.Хасково.
Мотивираният отказ   се намира в дирекция “Устройство на територията” на Община Хасково на ул.”Мих.Минчев” №3, гр.Хасково и може да бъде прегледан от заинтересованите лица. 
 
 
кмет на Община Хасково
Инж.Георги Иванов:...............
 
 
 
Съгласувал:
Инж.Дарина Колева:…………
Директор Дирекция „УТ”
 
 
Изготвил:
Антония Дечева:……………
Гл.специалист отдел “РРАС”
При  дирекция “УТ”
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art