A+ A A-

Обявление / 27.05.2015 г.

О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е
 
Община Хасково на основание чл.149 от ЗУТ, /Закона за устройство на територията/ и при условията на чл.61 ал.3 от АПК /Административно процесуален кодекс/ обявява,че е издадено разрешение за строеж № 102/14.04.2015 г.., за “ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ИЗБЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ В ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ /МАГАЗИН ЗА АВТОСТЪКЛА/, находящ се в ПИ 77195.715.424 по КК на гр.Хасково, бул. „България” № 33, гр.Хасково.
Издаденото Разрешение за строеж, може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица по реда на чл.216, ал.2 от ЗУТ чрез Община Хасково пред Началника на Регионалната дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/– Хасково в 14 дневен срок от получаване на съобщението.
 
Кмет на Община Хасково:
Инж.Георги Иванов:/п/
 
Съгласувал:
Арх.Кремена Цонева:/п/
Главен архитект на Община Хасково
 
Изготвил:
Антония Дечева:/п/
Гл.специалист отдел РРСА

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art