A+ A A-

Към преписка Вх.№94-М-4122-3-1/14.04.2015г.

О Б Я В Л Е Н И Е
 
Община Хасково на основание чл. 130, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: 
 
Иван Христонов Делчев – с адрес:с.Маслиново, като съсобств. на УПИ IV 209, кв.17 по плана на с.Маслиново
че със Заповед №1355/29.08.2015г. на Кмета на Община Хасково е одобрено допълване на кадастралния план с имот пл.№ 338, кв. 17, с. Маслиново.
Кадастралният план на с. Масриново се допълва с нов имот с нов пл.№ 338, като имотните му граници са координирани чрез преки геодезически измервания.
Западната, северната, източната и южната имотни граници  на имот пл.№ 440 съответстват на западната, северната, източната и южната регулационни линии на УПИ XIII, кв. 17.
Заповедта и проектът се намират в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
На основание чл. 54, ал. 6 от ЗКИР заповедта може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд.
 
 
инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково
 
арх.Кремена Цонева
Гл. арх. на Община Хасково
 
инж. Снежана Стойнова 
Началник отдел “Градоустройство”
                                                                           
изготвил:
Ганка Манолова
Гл. специалист в отдел “ Градоустройство ”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art