A+ A A-

Към преписка Вх.№53-A-522-2/16.02.2015г.

О Б Я В Л Е Н И Е   
     
Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:
- Надя Стефанова Дякова – с последен известен административен адрес:  гр. Хасково, ул. „ Градина ” №6 А,
- Янко Делчев Савов – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „ Дунав ” №14 ; вх. Б ; ет. 3 ; ап. 12.
- Божидар Демирев Тенчев – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „ Любен Каравелов “ №1а
че е изработен проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на УПИ XVI За общ. обслужван, магазини и офиси , кв. 431, гр. Хасково.
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ.
 
 
инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково
арх. Кремена Цонева
Главен Архитект на Община Хасково
 
инж. Снежана Стойнова 
Началник отдел “Градоустройство ”
 
изготвил:
Гергана Христова
гл. специалист в отдел “ Градоустройство ”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art