A+ A A-

Към преписка Вх.№53-M-696-1/19.08.2014 г.

О Б Я В Л Е Н И Е
 
Община Хасково на основание чл. 130, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: 
 
Георги Захариев Ангелов – с адрес:гр. Хасково,ул.”Дойран” №2 , като собств. на имот  № 77195.716.193, кв.226 гр.Хасково.
че със Заповед №170/25.02.2015г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект  за Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и план застрояване за УПИ VIII(поземлен имот № 77195.716.192), кв.226 гр.Хасково.
Изменя се уличната регулация по ул.”Дойран” от о.т.2301 до о.т.3219. Изменението се състои в промяна на уличната регулационна линия на УПИ VIII, кв. 226, която се проектира по западната имотна граница на поземлен имот № 77195.716.192. В следствие на гороното иизменение се променя площта на УПИ VIII.
Заповедта и проектът се намират в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ  в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд гр. Хасково.
 
 
 
инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково
 
арх.Кремена Цонева
Гл. арх. на Община Хасково
 
инж. Снежана Стойнова 
Началник отдел “Градоустройство”
                                                                           
изготвил:
Ганка Манолова
Гл. специалист в отдел “ Градоустройство ”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art