A+ A A-

Към преписка Вх.№94-К-558-1-7/16.02.2015 г.

О Б Я В Л Е Н И Е
 
Община Хасково на основание чл. 130, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: 
 
Цвета Грозева Илкова – с адрес:ул.”Единство”№13 , като собств. на имот  № 77195.702.344,кв.1029,ж.р.”Кенана” гр.Хасково
Петя Тодорова Попова-Куцарова-с адрес:гр.София№101,като съсобств. на имот №77195.702.345,кв.1029 ж.р.”Кенана” гр.Хасково
Жельо Тонев Христов-с адрес:гр.Хасково,ул.”Княз Борис I”№6,като собств. на имот № 77195.702.352,кв.1029,ж.р.”Кенана” гр.Хасково
че със Заповед №241/18.03.2015г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот № 77195.702.343, кв. 1029, жилищен район “Кенана” , гр. Хасково.
Заповедта се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на заповедта.
 
 
инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково
 
арх.Кремена Цонева
Гл. арх. на Община Хасково
 
инж. Снежана Стойнова 
Началник отдел “Градоустройство”
                                                                           
изготвил:
Ганка Манолова
Гл. специалист в отдел “ Градоустройство ”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art