A+ A A-

Към преписка Вх.№94-А-1631-2/10.03.2015 г.

О Б Я В Л Е Н И Е 
 
Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: 
Златка Иванова Божинова- с адрес:гр.Хасково,ул.”Одрин”№5като съсобств. на имот № 77195.747.59, жил.район ”Каменец”
Златко Латев Петров-с адрес:гр.Хасково,ул.”Одрин”№18, като собств. на имот № 77195.747.48,жил. район”Каменец”
че е изготвен  Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот № 77195.747.573, кв. 1115, ж. р. “Каменец”,гр. Хасково.
В кв. 1115 по регулационния план на гр. Хасково за поземлен мот № 77195.747.573 се образува самостоятелен урегулиран поземлен имот – УПИ X , с конкретно предназначение “за жилищни нужди”, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие с имотните граници. 
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ.
 
инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково
 
арх.Кремена Цонева
Гл.архитект на Община Хасково
 
инж. Снежана Стойнова 
Началник отдел “Градоустройство”
                                                                           
изготвил:
Ганка Манолова
гл. специалист в отдел “ Градоустройство ”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art