A+ A A-

Към преписка с вх.№94-Т-80-1/08.04.2014.

О Б Я В Л Е Н И Е   
    
Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява, обявява на заинтересуваните лица, че със Заповед №411/21.04.2015г. е одобрен  проект за Подробен устройствен план – план за регулация на част от УПИ I кв. 308, по плана на  гр. Хасково.
Изменението на плана за регулация се изразява в проектирането на пешеходна алея с ширина 3,00м в западната част на имот № 77195.724.16, по границата със съседните имоти №77195.724.15 и  №77195.724.17, с цел осигуряване на достъп до входовете на обектите в двата имота.
Заповедта и проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14- дневен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да обжалват Заповедта на Кмета пред Административен съд  гр. Хасково.
 
инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково
 
арх. Кремена Цонева
Главен Архитект на Община Хасково
 
инж. Снежана Стойнова 
Началник отдел “Градоустройство ”
 
изготвил:
Емил Мишев
гл. специалист в отдел “ Градоустройство ”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art