A+ A A-

Към преписка с вх.№ 94 Н-2478-1 / 30.12.2014 г.

О Б Я В Л Е Н И Е                    
 
На основание чл.130 от ЗУТ( Закона за устройство на територията) и при условията на чл.61, ал.3 от АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на 
Стефка Канева Минчева - бул. „Раковски” № 9, ет.7, ап.34, гр.Хасково,
че със Заповед   № 165 / 30.12.2015 г. на Кмета на Община Хасково, е одобрен проект за Подробен устройствен план – изменение на кадастралния план на  квартал 19, имот пл.№ 225 по плана на с.Клокотница, общ.Хасково. 
Кадастралния план се допълва с два нови имота с нови пл.№ 310 и пл.№ 311. 
Заличава се имот пл.№225, кв.19, с.Клокотница, общ.Хасково. 
Западната, северната и източната имотни граници на им. Пл. № 310, съответстват на западната, северната и източната регулационни линии на УПИ ІV, кв.19.
При нанасяне на имоти пл.№ 310 и пл.№ 311 се променя границата на имот пл.№ 226, кв.19.
Заповедта и проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на    ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9.00 – 12.00 ч.
Вие, като съсобственик на имот №226 сте заинтересувано лице по смисъла на чл. 131 от ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на заповедта.
 
инж. Георги Иванов: 
Кмет на Община Хасково
 
арх. Кремена Цонева
Главен Архитект на Община Хасково
 
инж. Снежана Стойнова
Началник отдел “ Градоустройство “
 
Изготвил:
Делчо Тончев
гл. специалист в отдел “ Градоустройство ”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art