A+ A A-

Обявления / 11.05.2015 г.

О Б Я В Л Е Н И Е
 
Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:  
- Спас Георгиев Паскалев – с адрес:гр.Хасково,ул.”Червена стена”,като съсобств. на поземлен имот  № 77195.703.415, кв. 1065, ж.район “Кенана”
- Иван Иванов Бодуров-с адрес:гр.Хасково,ул.”Преслав”,като съсобств.
- на поземлен имот №77195.703.621,кв.1065,ж.район “Кенана”
- Костадин Христов Зотев-с адрес:гр.Хасково,ул.”Св.Св.Кирил и Методий”,
- като собств. на поземлен имот №77195.703.413,кв.1065,ж.район”Кенана”
че със Заповед №233/18.03.2015г. на Кмета на Община Хасково е одобрен Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за поземлени имоти № 77195.703.728 и № 77195.703.729,кв. 1065 жилищен район”Кенана”, гр. Хасково.
 В кв. 1065 по регулационния план на гр. Хасково за поземлен имот № 77195.703.728 се образува самостоятелен урегулиран поземлен имот - УПИ VI с предназначение “за жилищни строителстви”. За поземлен имот № 77195.703.729 се образува самостоятелен урегулиран поземлен имот – УПИ VII с предназначение “за жилищни нужди”, като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие с имотните граници.
Заповедта и проектът се намират в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
В 14- дневен срок от датата на настоящото обявление заинтересованите лица могат да обжалват Заповедта на Кмета пред Административен съд  гр. Хасково.
 
инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково
 
арх.Кремена Цонева
Гл. арх. на Община Хасково
 
инж. Снежана Стойнова 
Началник отдел “Градоустройство”
                                                                           
изготвил:
Ганка Манолова
Гл. специалист в отдел “ Градоустройство ”

 
О Б Я В Л Е Н И Е
 
Община Хасково на основание чл. 130, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: 
 
- Гергана Николова Дрингова – с адрес:гр. Пловдив,бул.”Н.Вапцаров”  , като съсобств. на имот  № 77195.705.391, жил.район”Куба I”,гр.Хасково
че със Заповед №176/27.02.2015г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти № 77195. 705.390,№77195.705.391,№77195.705.392,№77195.705.393 и №77195.705.394, жил.район”КУбаI”, гр. Хасково.
Заповедта и проектът се намират в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ разрешението за строеж може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14- дневен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да обжалват Заповедта на Кмета пред Административен съд  гр. Хасково.
 
инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково
 
арх.Кремена Цонева
Гл. арх. на Община Хасково
 
инж. Снежана Стойнова 
Началник отдел “Градоустройство”
                                                                           
изготвил:
Ганка Манолова
Гл. специалист в отдел “ Градоустройство ”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art