A+ A A-

Обявление / 23.04.2015 г.

О Б Я В Л Е Н И Е
 
На основание чл.130 от ЗУТ( Закона за устройство на територията) и при условията на чл.61, ал.3 от АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на 
Елисавета Любомирова Гьобеклиева ул. „Генерал Гурко” № 34, вх.А, ап.2 р-н „ Средец” гр. София
че със Заповед   № 1924 / 09.12.2014 г. на Кмета на Община Хасково, е одобрен проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на УПИ ІХ-поземлен имот 77195.737.183, кв.95 по плана на гр.Хасково.
В следствие на горното изменение се променят очертанията и размерите на УПИ ІІІ-поземлен имот № 77195.737.164, УПИ ІV-поземлен имот № 77195.737.163, УПИ VІІІ-поземлен имот № 77195.737.184, УПИ ІХ-поземлен имот № 77195.737.183 и УПИ Х-поземлен имот № 77195.737.182, кв. 95 по плана на гр.Хасково.
Заповедта и проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на    ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък от 9.00 – 12.00 ч.
Вие, като съсобственик на имот №77195.737.184 сте заинтересувано лице по смисъла на чл. 131 от ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на заповедта.
 
инж. Георги Иванов: 
Кмет на Община Хасково
 
арх. Кремена Цонева
Главен Архитект на Община Хасково
 
инж. Снежана Стойнова
Началник отдел “ Градоустройство “
 
Изготвил:
Делчо Тончев
гл. специалист в отдел “ Градоустройство ”
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art