A+ A A-

Към преписка с Вх.№94-00-5/06.03.2015г.

О Б Я В Л Е Н И Е   
   
Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: 
- Рафие Айнур Иляз – с адрес: гр. Хасково,  ул. “ Асенова крепост “ №3 ет.2 като собственик на имот  № 77195.740.305
че със Заповед №194/06.03.2015г. е одобрен проект за Подробен устройствен план – план за регулация на УПИ IIIза комплексно жилищно строителство, кв. 118, по плана на  гр. Хасково.
Изменението на плана за регулация се изразява в разделянето на имота на два самостоятелни урегулирани поземлени имота:
- УПИ V с конкретно предназначение „за обществено обслужване“
- УПИ III, който запазва досегашното си предназначение „за комплексно жилищно строителство“
Заповедта и проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14- дневен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да обжалват Заповедта на Кмета пред Административен съд  гр. Хасково.
 
инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково
 
арх. Кремена Цонева
Главен Архитект на Община Хасково
 
инж. Снежана Стойнова 
Началник отдел “Градоустройство ”
 
изготвил:
Емил Мишев
гл. специалист в отдел “ Градоустройство ”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art