A+ A A-

Към преписка Вх.№ 94-Х-902-5/25.08.2014 г./4/

О Б Я В Л Е Н И Е
 
Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица: 
 
-Йорданка Стайкова Василева– с адрес:гр.Хасково,ул.”В.Левски”№36 като съсобств. на поз. имот  № 77195.750.153, жил.район “Каменец”
-Борислав Тенчев Младенов-с адрес:гр.Хасково,ж.к.”Бадема”, като  собств. на имот № 77195.750.155, жил. район”Каменец”
-Маргарита Атанасова Илиева-с адрес:гр.Хасково,бул.”Хаджи Димитър”, като собств. на имот № 77195.750.133, жил. район”Каменец”
-Светла Атанасова Маразова-с адрес:гр.Хасково,ж.к.”Бадема”, като съсобств. на имот № 77195.750.133,жил.район “Каменец”
-Ракиф Халим Мюмюн-с адрес:гр.Хасково,ул.”Бъндерица”,като съсобств. на имот № 77195.750.132,жил.район “Каменец”
че със Заповед №104/06.02.2015г. на Кмета на Община Хасково е одобрен Подробен устройствен план – план за регулация за поземлен имот № 77195.750.154, кв. 1203, жилищен район”Каменец”, гр. Хасково.
Заповедта и проектът се намират в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
В 14- дневен срок от датата на настоящото обявление заинтересованите лица могат да обжалват Заповедта на Кмета пред Административен съд  гр. Хасково.
 
 
инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково
 
арх.Кремена Цонева
Гл. арх. на Община Хасково
 
инж. Снежана Стойнова 
Началник отдел “Градоустройство”
                                                                           
изготвил:
Ганка Манолова
Гл. специалист в отдел “ Градоустройство ”
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art