A+ A A-

Към преписка Вх.№94-Г-842-2/23.05.2014 г.

О Б Я В Л Е Н И Е   
        
Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:
- Станка Нолева Янчева – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. “ Серес “ №4А,
- Николай Димов Христов - с последен известен административен адрес: гр. София, ж.к. „ Овча Купел “ №31 ; вх. А ;  ет. 2 ; ап. 6,
- Владимир Андеев Владимиров - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „ Св. Св. Кирил и Методий “ №25 ; ет. 1 ; ап. 1,
- Бегония Веселинова Каратодорова - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „ Св. Св. Кирил и Методий “ №104 ; вх. А ; ет. 2 ; ап. 15,
- Николай Димов Христов - с последен известен административен адрес: гр. София, ж.к. „ Овча Купел “ №31 ; вх. А ; ет. 2 ; ап. 6,
- Ангел Христов Вангелов - с последен известен административен адрес:  гр. Хасково, бул. „ Васил Левски “ №36 ; вх. А ; ет. 7 ; ап. 55,
- Кирил Николов Янчев - с последен известен административен адрес: гр. София, ж.к. „ Младост “ 1 №34Б ; вх. 1 ; ет. 1 ; ап. 1 , 
че с Заповед №1497/30.09.2014г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация на УПИ XXVII, кв. 250, гр. Хасково
Заповедта и проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
В 14- дневен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да обжалват Заповедта на Кмета пред Административен съд  гр. Хасково.
 
инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково
 
арх. Кремена Цонева
Главен Архитект на Община Хасково
 
инж. Снежана Стойнова 
Началник отдел “Градоустройство ”
 
изготвил:
Гергана Христова
гл. специалист в отдел “ Градоустройство ”
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art