A+ A A-

Към преписка Вх.№94-С-2462-1/23.04.2013 г.

О Б Я В Л Е Н И Е   
         
Община Хасково на основание чл. 130 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) и при условията на чл. 61, ал.3 АПК (Административно-процесуален кодекс), обявява на следните заинтересувани лица:
 
- Пламен Владимиров Ботев – с последен известен административен адрес:гр. Хасково, ул. “ Червена Стена “ №48,
че с Заповед №1356/29.08.2014г. на Кмета на Община Хасково е одобрен Работен устройствен план за УПИ XII ( поземлен имот 77195.719.348 ) и УПИ XX ( поземлен имот 77195,719.372 ), кв. 473 по план на гр. Хасково.
Заповедта и проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
В 14- дневен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да обжалват Заповедта на Кмета пред Административен съд  гр. Хасково.
 
инж. Георги Иванов
Кмет на Община Хасково
 
арх. Кремена Цонева
Главен Архитект на Община Хасково
 
инж. Снежана Стойнова 
Началник отдел “Градоустройство”
 
изготвил:
Гергана Христова
гл. специалист в отдел “Градоустройство”
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art