A+ A A-

Към преписка с вх.№ 94 А-313-3/06.07.2016г.

О Б Я В Л Е Н И Е   
                 
Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:
 
- Анелия Симеонова Симеонова – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, бул. „Васил Левски“ № 36, вх. В, ет. 8, ап.63;
- Ахмед Мехмедемин Ахмед – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Граничар“ № 21;
 
че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот № 77195.744.311, кв. 1200, ж.р. „Каменец“,        гр. Хасково.
Проектът се намира в Дирекция “ АГСИ ” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ проектът може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
 
 
ДОБРИ  БЕЛИВАНОВ
Кмет на Община Хасково
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art