A+ A A-

Към преписка с вх.№94 Б-1052-1/01.04.2016г.

О Б Я В Л Е Н И Е   
                
Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:
 
- Юсуф Лютви Шабан - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ж. к. „ Бадема “ № 22, вх. А, ап. 43,
- Руси Пасков Атанасов - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Сирма Войвода“ № 8,
- Гюнер Сали Мехмед - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Захари Стоянов“ № 25, 
 
че със заповед № 809/05.07.2016г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план – план за регулация за поземлени имоти                 № 77195.74.469 и № 77195. 704.468 и план за застрояване за поземлен имот   № 77195. 704.468, кв. 1048, ж. р. „Кенана“, гр. Хасково.
Заповедта и проектът се намират в Дирекция “ АГСИ ” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.
 
 
ДОБРИ  БЕЛИВАНОВ
Кмет на Община Хасково
 
Юлияна Ангелова
Началник отдел   АГК 
 
изготвил:
Милена Митева
гл. специалист в отдел  АГК  

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art