A+ A A-

Към преписка с вх.№94 А-1852-2/22.03.2016г.

О Б Я В Л Е Н И Е   
             
Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:
 
- Рамадан Осман Парапан - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „ Захари Стоянов “ № 9, ет. 1,  
 
че със Заповед № 807/05.07.2016г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план – изменение на плана за улична регулация и плана за регулация за поземлен имот № 77195.746.540, кв. 1102, ж.р. „Каменец“, гр. Хасково.
Заповедта и проектът се намират в Дирекция “ АГСИ ” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.
 
 
ДОБРИ  БЕЛИВАНОВ
Кмет на Община Хасково
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art