A+ A A-

Към преписка с вх.№ 94 А-635-2/04.07.2016г.

О Б Я В Л Е Н И Е   
 
Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:
 
- Мария Христова Хаджипенева – с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Митко Палаузов“ № 5,
- Божин Христов Георгиев - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул.“Тракийска низина“ № 15,
 
че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и плана за застрояване за поземлен имот № 77195.743.179, кв. 1213,      ж. р. „Каменец“, гр. Хасково.
Проектът се намира в Дирекция “ АГСИ ” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ проектът може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
 
 
ДОБРИ  БЕЛИВАНОВ
Кмет на Община Хасково

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art