A+ A A-

Към преписка с вх.94 K-699-3/20.05.2016г.

О Б Я В Л Е Н И Е  
 
Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:
 
- Сердие Вели Хасан - с последен известен административен адрес:  гр. Хасково,  ул. „ Червена стена “ № 13 ; вх. А; ап.15,
- Боян Георгиев Вълков – с постоянен известен административен адрес:  гр. Хасково, ул. „Юг“ № 8,
 
че е изработен проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за улична регулация и план за регулация и план за застояване на поземлени имоти № 77195.729.611 и № 77195.729.612, кв. 804, ж.р. „Изгрев, гр. Хасково.
Проектът се намира в Дирекция “ АГСИ ” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ проектът може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
 
ДОБРИ  БЕЛИВАНОВ
Кмет на Община Хасково
 
Юлияна Ангелова
Началник отдел  „ АГК “
 
изготвил:
Милена Митева
гл. специалист в отдел “ АГК  ”
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art