A+ A A-

Към преписка с вх.№ 94 М-4322-1/22.02.2016г.

 О Б Я В Л Е Н И Е   
                  
Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:
 
- „Петрофф“ ЕООД - с последен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „ Даме Груев “ № 1
 
че със Заповед № 815/05.07.2016г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот                   № 77195.20.119, м. „Дерекьой топра“, гр. Хасково.
Заповедта и проектът се намират в Дирекция “ АГСИ ” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване й.
 
 
ДОБРИ  БЕЛИВАНОВ
Кмет на Община Хасково
 
Юлияна Ангелова
Началник отдел   АГК 
 
изготвил:
Милена Митева
гл. специалист в отдел  АГК  
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art