A+ A A-

Към преписка с вх.№ 94 A-1867-1/25.05.2016г.

О Б Я В Л Е Н И Е   
          
Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:
 
- Первин Реджеб Мустафа - с последен известен административен адрес: гр. Хасково,  ул. „ Захари Стоянов “ № 5 ; ет.4 ; ап.8,
- Неджибе Реджеб Осман – с постоянен известен административен адрес: гр. Хасково, ул. „Бъндерица“ № 27,
 
че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване за поземлен имот № 77195.743.89, кв. 1210, жилищен район „Каменец“, гр. Хасково.
Проектът се намира в Дирекция “ АГСИ ” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ проектът може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
 
ДОБРИ  БЕЛИВАНОВ
Кмет на Община Хасково
 
Юлияна Ангелова
Началник отдел  „ АГК “
 
изготвил:
Милена Митева
гл. специалист в отдел “ АГК  ”
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art