A+ A A-

Към преписка с вх.№ 94 Б-207-3/23.06.2016г.

О Б Я В Л Е Н И Е   
                
Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица:
 
- „БУРТЕКС“ ЕООД - с последен известен административен адрес: общ. Мин. Бани, с. Боян Ботево,
 
че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти № 77195.20.118 и № 77195.20.117, м. „Дерекьой топра“,              гр. Хасково.
Проектът се намира в Дирекция “ АГСИ ” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 18. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ проектът може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
 
ДОБРИ  БЕЛИВАНОВ
Кмет на Община Хасково
 
Юлияна Ангелова
Началник отдел АГК
 
Изготвил:
Милена Митева
гл. специалист в отдел АГК
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art