A+ A A-

Към преписка с Вх.№94-Т-1151-2/21.03.2016г.

О Б Я В Л Е Н И Е   
                     
Община Хасково на основание чл. 128, ал.3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересовани лица:

- Въльо Петров Вълчев - с последен известен административен адрес: общ. Хасково,  с. Въгларово ,
- Георги Вълчев Вълчев - с последен известен административен адрес: общ. Хасково,  с. Въгларово ,
че е изработен проект за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и застрояване за УПИ III50 , кв. 26 по плана на с. Въгларово, общ. Хасково.
Проектът се намира в Дирекция “ АГСИ ” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14 дневен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения предложения и искания по проекта по чл. 131 от ЗУТ.


ДОБРИ  БЕЛИВАНОВ
Кмет на Община Хасково

Юлияна Ангелова
Началник отдел  „ АГК “

изготвил
Гергана Христова
гл. специалист в отдел “ АГК  ”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art