A+ A A-

Към преписка с вх.№ 94E-1261-2/19.11.2015 г.

О Б Я В Л Е Н И Е   
   
Община Хасково на основание чл. 134, ал. 2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията), обявява на следните заинтересувани лица: 
- Галя Георгиева Николова бул.„ Марица“ №89-3-3, гр. Пловдив като съсобственик на имот  № 77195.740.323
- Нели Георгиева Ериг бул. „Раковска“ №30 вх. А ап. 2 гр. Хасково като съсобственик на имот  № 77195.740.323
 
че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация и план за застрояване на УПИ V (поземлени имоти №77195.734.257 и 77195.734.258)  кв. 182 по плана на гр. Хасково
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14- дневен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да обжалват проекта.
 
 
ДОБРИ БЕЛИВАНОВ
Кмет на Община Хасково
 
Юлияна Ангелова
Началник отдел „АГК“
 
Изработил:
Емил Мишев
Гл. специалист „АГК“

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art