A+ A A-

Към преписка с вх.№ 94-С-04-2/24.03.2016.

О Б Я В Л Е Н И Е   
      
Община Хасково на основание чл. 129, ал. 2  от ЗУТ (Закона за устройство на територията), обявява на:
- Елисавета Петрова Латева,  ул. „Гоце Делчев“ №4,  гр. Хасково,
- Станка Борисова Янкова,  ж.к. „Орфей“ №15 вх. Б ап. 22 ет. 8,  гр. Хасково,
че със Заповед № 121/27.01.2016г. на  Кмета на Община Хасково, е одобрен проект за Изменение на кадастралния план на имот № 171,  кв. 16 по плана на с.Динево общ. Хасково.
 
Заповедта и проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
 
На основание чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ заповедта може да се обжалва чрез Община Хасково пред Административен съд в 14-дневен срок от съобщаване на заповедта.
 
 
Добри Беливанов
Кмет на Община Хасково
 
Юлияна Ангелова 
Началник отдел “АГК ”
 
изготвил:
Емил Мишев
гл. специалист в отдел “ АГК”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art