A+ A A-

Към преписка с вх.№ ТСУ000794/04.09.2015

О Б Я В Л Е Н И Е 
  
Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията), обявява на:
 
-Наследници на Исмаил Мехмедов Каймакамов 
-Ергюн Ридван Реджеб с. Големанци общ. Хасково
 
че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за застрояване, план-схема и парцеларен план за водоснабдяване  на поземлен имот №079104, м. „Юк балък“, землище на с. Големанци общ. Хасково.
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ в 14- дневен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта.
 
 
ДОБРИ БЕЛИВАНОВ
Кмет на Община Хасково
 
Юлияна Ангелова
Началник отдел „АГК ”
 
Емил Мишев 
Гл. специалист отдел „АГК ”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art