A+ A A-

Към преписка с вх.№ ТСУ000598/17.08.2015г.

О Б Я В Л Е Н И Е   
            
Община Хасково на основание чл. 129, ал.2 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересовани лица:
 
- Грозданка Петрова Крумова - с последен известен административен адрес: гр. Хасково,  ул. „ Алеко Константинов “ №2 ,
 
че със Заповед №1318/04.11.2015г. на Кмета на Община Хасково е одобрен проект за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация на УПИ IV поземлен имот 77195.714.208, кв. 295, гр. Хасково.
Заповедта и проектът се намира в Дирекция “ АГСИ ” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
На основание чл.215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ заинтересованите лица могат да обжалват заповедта на Кмета пред Административен съд - гр. Хасково в 14- дневен срок от дата на настоящото обявление.
 
С уважение,
ДОБРИ  БЕЛИВАНОВ
Кмет на Община Хасково
 
Юлияна Ангелова
Началник отдел  „ АГК “
 
изготвил:
Гергана Христова
гл. специалист в отдел “ АГК  ”
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art