A+ A A-

Към преписка с вх.№ 94 М-4322-1/ 22.02.2016 г.

О Б Я В Л Е Н И Е 
 
Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията), обявява на следните заинтересувани лица: 
-„Петроф“ЕООД –адрес:гр.Хасково,ул.“Даме Груев“, №1 като собств. на поземлен имот № 77195.20.106, м.“Дерекьой топра“,гр.Хасково
че е изготвен проект за Подробен устройствен план – на план за застрояване за поземлен имот № 77195.20.119, м.“Дерекьой топра“, гр. Хасково.
За поземлен иомт № 77195.20.119 по КК на гр. Хасково ( м.“Дерекьой топра“ ) се определя застрояване за „Производствени и складови дейности“ при следните показатели на застрояване за имота – етажност – до 3 етажа, височина до 10.00м., плътност на застрояване да 80%, коефициент на интензивност до 2.5, минимална озеленена площ – 20%.
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ могат да се правят искания и възражения по проекта в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
 
Добри Беливанов
Кмет на Община Хасково
 
Юлияна Ангелова 
Началник отдел “АГК”
                                                                           
изготвил:
Ганка Манолова

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art