A+ A A-

Към преписка с вх.№ 94-Б-1052-12/ 01.04.2016 г.

О Б Я В Л Е Н И Е 
 
Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията), обявява на следните заинтересувани лица: 
-Бюрхан Идриз Ибрям –адрес:гр.Хасково,ж.к.“Бадема“, №28,вх.А,ап.19, като собств. на поз. имот № 77195.704.468 ж.р.“Кенана“,гр.Хасково
-Юсуф Лютви Шабан-с адрес:гр.Хасково,ж.к.“Бадема“№22,вх.А,ап.43
-като собств. на поз.имот №77195.704.471 ж.р.“Кенана“,гр.Хасково
-Гюнер Сали Мехмед-с адрес:гр.Хасково,ул.“З.Стоянов“№25, като собств. на поз.имот №77195.704.470,ж.р.“Кенана“,гр.Хасково
-Руси Пасков Атанасов-с адрес:гр.Хасково,кв.“Болярово“,ул.С.Войвода“
-№8,като собств. на поз.имот №77195.704.467,ж.р.“Кенана“,гр.Хасково
че е изготвен проект за Подробен устройствен план – план за регулация за поземлени имоти № 77195.704.469 и № 77195.704.468 и план за застрояване за поземлен имот № 77195.704.468, кв. 1048 жил.район „Кенана“,гр.Хасково.
В кв. 1048 по регулационния план на гр.Хасково за поземлен имот № 77195.704.468 се образува самостоятелен урегулиран поземлен имот – УПИ XLVI, а за имот № 77195.704.469 – УПИ XLVII, съобазно уличната регулация. Вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие с имотните граници.
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на              ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ могат да се правят искания и възражения по проекта в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
 
Добри Беливанов
Кмет на Община Хасково
 
Юлияна Ангелова 
Началник отдел “АГК”
                                                                           
изготвил:
Ганка Манолова
гл. специалист в отдел “ АГК ”
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art