A+ A A-

Към преписка с вх.№ 94-А-1852-2/ 22.03.2016 г.

О Б Я В Л Е Н И Е 
 
Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията), обявява на следните заинтересувани лица: 
-Къймет Керим Ибиш –адрес:гр.Хасково,ул.“З.Стоянов“, №52, като собств. на поз. имот № 77195.746.3 ж.р.“Каменец“,гр.Хасково
-Рамадан Осман Парапан-с адрес:гр.Хасково,ул.“З.Стоянов“№9,ет.1
-като собств. на поз.имот №77195.746.539 ж.р.“Каменец“,гр.Хасково
-Петьо Митев Христов-с адрес:гр.Хасково,бул.“Съединение“№20,като собств. на поз.имот №77195.746.2,ж.р.“Каменец“,гр.Хасково
че е изготвен проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за улична регулация и план за регулация за поземлен имот №77195.746.540, кв. 1102, жил. район „Каменец“,гр. Хасково.
Изменението на плана за улична регулация се изразява в поставяне на минаващата северно от поземлени имоти №77195.746.539 и №77195.746.540 улична регулационна линия в съответствие със северните имотни граници на двата имота. В кв. 1102 по регулационния план на гр. Хасково за поземлен имот – УПИ IV с конкретно предназначение „за жилищно строителство“,като вътрешните регулационни линии се поставят в съответствие с имотните граници.
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ могат да се правят искания и възражения по проекта в 14-дневен срок от получаване на съобщението.
 
Добри Беливанов
Кмет на Община Хасково
 
Юлияна Ангелова 
Началник отдел “АГК”
                                                                           
изготвил:
Ганка Манолова
гл. специалист в отдел “ АГК ”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art