A+ A A-

Към преписка с вх.№94Й-57-1/04.04.2016г.

О Б Я В Л Е Н И Е  
 
Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията), обявява на:
-Хърсю Димитров Хърсев гр. Хасково, ул. „Михаил Герджиков“ №21, 
че е изработен проект за Подробен устройствен план – план за регулация на УПИ IV (поземлен имот №77195.741.203) кв. 142, гр. Хасково
 
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
Съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ могат да  се правят искания и възражения по проекта в 14- дневен срок от датата на настоящето обявление. 
 
ДОБРИ БЕЛИВАНОВ
Кмет на Община Хасково
 
Юлияна Ангелова
Началник отдел АГК
 
Емил Мишев
Гл. специалист отдел АГК 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art