A+ A A-

Към преписка с вх.№94-И-2445-2/14.04.2016г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията), обявява на следните заинтересувани лица:
Мария Панайотова Стоянова –адрес:гр.София,ул.“Ал.Фон Хумболт“, №21, като съсобств. на УПИ VI 260, кв.38, с.Узунджово,общ.Хасково
Иван Емилов Стоянов-с адрес:гр.София,ул.“Ал.Фон Хумболт“№21
като съсобств. на УПИ VI 260, кв. 38, с.Узунджово,общ.Хасково
че е изготвен проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на УПИ VI 260, кв. 38 с. Узунджово, общ. Хасково.
Изменението на плана за регулация се изразява в поставяне на източната регулационна линия на УПИ VI 260 в съответствие със съществуващата имотна граница на поз имот № 260.
В следствие на горните изменения се променят очертанията и плащите на УПИ VI260, УПИ VII263,264, УПИ VIII262 и УПИ IX261, кв. 38 с. Узунджово, общ. Хасково.
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ могат да се правят искания и възражения по проекта в 14-дневен срок от получаване на съобщението.

Добри Беливанов
Кмет на Община Хасково

Юлияна Ангелова
Началник отдел “АГК”
                                                                           
изготвил:
Ганка Манолова        
гл. специалист в отдел “ АГК ”

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art