A+ A A-

Към преписка с вх.№ 94 С-788-3-2/17.02.2016 г.

О Б Я В Л Е Н И Е 
 
Община Хасково на основание чл. 128, ал. 3 от ЗУТ (Закона за устройство на територията) обявява на следните заинтересувани лица: 
-Барие Мустафова Мустафова –адрес:гр.Хасково,ул.“Лом“№30,като собств. на имот № 042004, м.“Ясака“, з-ще на с.Козлец
че е изготвен  Подробен устройствен план – план за застрояване, план-схеми за водоснабдяване и електрозахранване на поземлен имот № 042003, м.“Ясака”, землище на с.Козлец,общ. Хасково.
За поземлен имот № 042003, м.”Ясака”, землище на с.Козлец, общ. Хасково се определя конкретно предназначение – „за ракиен казан“ при  следните показатели на застрояване за имота:-етажност до 3 етажа, височина до 10.00м., плътност на застрояване до 80%,коефициент на интензивност до 2.5, минимална озеленена площ 20%.
Проектът се намира в Дирекция “Устройство на територията” на ул. “Михаил Минчев” № 3, ет. І-ви, стая № 13. Приемни дни – всеки вторник и четвъртък  от 9.00 – 12.00 ч.
 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 14-дневен срок от датата на настоящето обявление заинтересованите лица могат да направят писмени възражения предложения и искания по проекта.
 
Добри Беливанов
Кмет на Община Хасково
 
Юлияна Ангелова 
Началник отдел АГК
                                                                           
изготвил:
Ганка Манолова
гл. специалист в отдел  АГК 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art