A+ A A-

Набиране и подбор на Екип по проект "Приеми ме 2015"

Oбщина Хасково в качеството си на община – доставчик на социална услуга „Приемна грижа“ и партньор на Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015” - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015”, и на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с Методика за условията и начина на предоставяне на социалната услуга „ПРИЕМНА ГРИЖА” ще проведе процедура за набиране и подбор на Екип по приемна грижа (ЕПГ) в състав от двама социални работници, подкрепящи утвърдените приемни семейства на територията на община Хасково 
 
 
1. ХАРАКТЕР НА РАБОТАТА: 
Приемната грижа включва дейности по набиране и оценяване на кандидати за приемни семейства, обучение, взаимно адаптиране, настаняване и отглеждане на дете в приемно семейство, подкрепа и наблюдение.
Услугата “приемна грижа” дава възможност на много деца в риск или настанени в специализирани институции да се отглеждат в семейна среда. Приемната грижа е отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено в семейство на близки и роднини или в приемно семейство. Отглеждането и възпитанието на дете в приемно семейство гарантира правото му да расте в семейна среда и да се развива пълноценно. Когато детето е в риск, услугата “приемна грижа” осигурява определен период от време сигурна и безопасна семейна среда за детето, което допринася за неговото правилно физическо, психическо и емоционално развитие. В определени случаи приемната грижа осигурява подкрепа на биологичните родители в кризисни ситуации и допринася за процеса на деинституционализация в България, което е основен приоритет в политиката по закрила на децата.
Изискванията към квалификацията на персонала включват познаване и прилагане на: международното и национално законодателство в областта на закрилата на детето и на Етичния кодекс на работещите с деца, утвърден от Националния съвет за закрила на детето през 2003 г., както и познания за детското развитие; законовата и подзаконовата нормативна база свързана с предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа“, в т.ч. Закон за закрила на детето и правилника за прилагането му, Закон за социално подпомагане и правилника за прилагането му, Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца, Етичен кодекс на работещите с деца, Методика за условията и начина на предоставяне на социалната услуга „ПРИЕМНА ГРИЖА”,  и Наредбата за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях (НУРКПУПСНД) и др.; условията и реда при предприемане на мерки за закрила на детето; социалната работа със семейства в риск и ползва конкретни модели и подходи; разпознаване на рисковите ситуации в работата и прилага адекватни поведенчески модели; познаване правата и задълженията на участниците в трудовия процес съгласно Кодекса на труда, разбиране на договорните отношения между работодател и работник; познаване основните проблеми и подходи за комуникация при социална работа с лица и групи.
Характеристиката на конкурсната длъжност се предоставя предварително на кандидатите, за да се запознаят с нея.
Професионално – личностни качества за длъжността „Социален работник“: 
- Умения за общуване и даване на информация;
- Умения за работа с компютър, специализиран софтуер и офис техника;
- Отговорност и самоконтрол;
- Познаване на факторите, влияещи позитивно на върху взаимоотношенията при работа в екип и недопускане на конфликти при общуване;
- Умения за планиране на задачи за постигане на поставените цели, поемане на отговорност за изпълнението и готовност за оказване на помощ или търсене на такава от останалите членове на екипа.
 
2. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
- Образователна степен – средно   
- Професионален опит – свързан с дейности по закрила на детето
Длъжността се заема чрез сключване на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда на пълно ненормирано работно време и месечно възнаграждение, формирано на база основно – 600 лв. и допълнително за над 3 г. трудов стаж и професионален опит  - от 0,6% до 1 процент за времето. Възнаграждението по трудовия договор се осигурява по проект ”Приеми ме 2015” съфинансиран със средства от Европейски социален фонд.
 
3. НАЧИН ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА:
Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:
- Писмено заявление за кандидатстване по образец;
- Автобиография  по образец;
- Мотивационно писмо;
- Декларация по образец;
- Декларация по чл. 107а от Кодекса на труда по образец;
- Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации;
- Копие от документи, удостоверяващи професионалния опит.
Място и срок за подаване на документите: 
Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер (валидна е датата на получаване) в Oбщина Хасково, 6300 град Хасково, пл.„Общински“ 1, стая 309, за проект ”Приеми ме 2015” всеки работен ден от 9,00 до 17,00 часа до 22.02.2016 г.
Подборът протича в три етапа:
• Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания.
• Провеждане на интервю за изясняване на мотивите за кандидатстване.
• Практически изпит.
 
4. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ: ОБЩИНА ХАСКОВО
 
5. ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТИ: Екатерина Ангелова – Счетоводител на проект „Приеми ме 2015“
  
Изготвил: Милена Трендафилова – Администратор на проект „Приеми ме“
Съгласувал: Андрей Делиев, ст.юрисконсулт

Комплект документи за кандидатстване по образец:
 
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art