A+ A A-

Обява за подбор на медицински специалисти по проект

Във връзка с изпълнение на Дейност 3 и Дейност 5 на Проект „Нови възможности за грижа", Договор  № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001  по Процедура за директно представяне на безвъзмездна финансова помощ №2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Община Хасково обявява подбор за наемане на медицински специалисти за осигуряване на достъп до здравни услуги на потребителите на услугата ,,Личен асистент“.
По Проект „Нови възможности за грижа„ ще се наемат медицински специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер”, които могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба №1 от 8 февруари 2011г.и попадат в обхвата на дейностите по проекта, свързани с осигуряване на достъп до здравни услуги.
 
Медицинските специалисти могат да бъдат:
 •     безработен/а;
 •     трудово заето лице;
 •     пенсионер;
 •     нает/а;
 •     самонает/а;
 
    Необходими документи за кандидатите за „Медицински специалист”.
 • документ за самоличност (за справка);
 • автобиография;
 • диплома за базово медицинско образование /копие/
 • образователно-професионална степен, специалност/копие/
 • документ, доказващ професионален медицински опит минимум 1 година (служебна бележка от работодателя/трудова книжка);
 • служебна бележка от местоработата, удостоверяваща, че кандидатът работи(ако е трудово ангажиран);
 • пенсионно разпореждане (ако кандидатът е пенсионер);
Образци на Заявления и всички необходими документи на кандидатите ще се приемат от 22.01.2016г. до 26.01.2016г. включително в община Хасково стая 414, етаж 4 от 9,00 часа до 16,30 часа .
 
 
Документи:
 
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art