A+ A A-

Съобщение / 26.08.2015

СЪОБЩЕНИЕ

Днес, 26.08.2015 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, Дирекция “Устройство на територията” – Община Хасково, СЪОБЩАВА на Христо Танев Танев, Адрес: гр. Пловдив, жк. “Тракия” № 7; Георги Кутев Карагьозов и Надя Кутева Карагьозова, Адрес: гр. Хасково, ул. “Хр. Ботев” № 2, ет. 2, че е издадена Заповед № 877/23.07.2015г. на Кмет на Община Хасково за удължаване на срока за ремонт на строеж: “Жилищна сграда” с идентификатор 77195.721.161.1 по КК на гр. Хасково, ул. “Хр. Ботев” № 2.
Настоящата Заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, пред Административен съд – Хасково, чрез органа издал Заповедта, в 14-дневен срок от съобщението за издаването й.
Допълнителна информация по издадената заповед може да получите на тел. 038/603 412 и в стая № 32 в сградата на Община Хасково на ул. “М. Минчев” № 3.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art