A+ A A-

Съобщение / 25.08.2015

СЪОБЩЕНИЕ
Днес, 25.08.2015 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, Дирекция “Устройство на територията” – Община Хасково, СЪОБЩАВА, на ТАТЯНА ВАНЧЕВА ТЕНЕВА, Адрес: гр. София, кв. Враждебна, Община Столична, ул. № 55, № 20, че е издадена Заповед за премахване на жилищна сграда № 1721/11.11.2014г. на Кмет на Община Хасково за строеж: “Жилищна сграда”, находяща се в УПИ VII и VIII, кв. 21 по плана на с. Стойково, Община Хасково.
Настоящата Заповед подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, пред Административен съд – Хасково, чрез органа издал Заповедта, в 14-дневен срок от съобщението за издаването й.
Допълнителна информация по издадената заповед може да получите на тел. 038/603 412 и в стая № 32 в сградата на Община Хасково на ул. “М. Минчев” № 3.

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art