A+ A A-

Съобщение относно конкурс за длъжността Главен юрисконсулт

СПИСЪК
НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРСА
 
за длъжността: Главен юрисконсулт– 1 (една) щатна бройка
на: Дирекция «Правно нормативно обслужване и вътрешен контрол»
в: Община Хасково
 
Въз основа на преценката на представените от кандидатите документи, конкурсната комисия: 
І. Допуска до конкурс следните кандидати:
 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

 1.

Крум Антонов Сираков

 2.

Катя Аврамова Колева - Дузова

 3.

Димо Атанасов Оцетаров


 
ІІ. Не допуска до конкурс следните кандидати:
   Няма участници неотговорящи на условията.
 
Допуснатите кандидати следва да се явят на 11.05.2015 г. в 9,00 часа в сградата на Община Хасково, гр. Хасково, пл.“Общински“ № 1, ет.2, заседателна зала, за провеждане на тест. Интервюто на кандидатите издържали успешно теста ще се проведе на 11.05.2015 г. от 14,00 часа.
           
ІІІ. Нормативни актове, необходими за практическия изпит: Административнопроцесуален кодекс, Граждански процесуален кодекс, Кодекс на труда, Закон за обществените поръчки, Закон за собствеността, Закон за общинската собственост, Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, Закон за задълженията и договорите, Закон за устройство на територията, Закон за административните нарушения и наказания, Закон за държавния служител, Закон за местното самоуправление и местната администрация.
Кандидатите могат да ползват горепосочените нормативни актове по време на практическия изпит.
 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ 
НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ :………(П).....………........
(Атанас Димитров)
 
 

                                                                                                 

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art