A+ A A-

Стартира изпълнението на проект „Нови възможности за грижа"

Агенция за социално подпомагане
Проект № 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 
 „Нови възможности за грижа” 

 
Стартира изпълнението на проект „Нови възможности за грижа"
 
Община Хасково като партньор на АСП, започна изпълнението на Проект №2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001 „Нови възможности за грижа" по Процедура за директно представяне на безвъзмездна финансова помощ №2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.
Дейностите по проекта предвиждат предоставяне на услугата „Личен асистент“ като целта е подобряване достъпа не само до социални, но и до здравни услуги на хората с увреждания.
 
Заявления от кандидат-потребителите и кандидатите за лични асистенти /по образец/ ще се приемат от 27.03.2015 г. до 09.04.2015 г./вкл./.
Към заявлението по образец и задължителното приложение към него за кандидат-потребителите на услугата ,,личен асистент“ се прилагат следните документи:
 • документ за самоличност (за справка); за дете - удостоверение за раждане (копие); 
 • документ за самоличност на законния представител - родител, настойник, попечител (за справка);
 • експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ, че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);
 • удостоверение за настойничество/попечителство (копие);
 • заповед/съдебно решение за настаняване на дете в семейство на близки или роднини или приемно семейство по чл. 26 от Закона за закрила на детето (копие).
Лицата, които желаят да бъдат лични асистенти подават заявление в общината  в същия срок - от 27 март 2015 г. до 9 април 2015 г. включително. Кандидатите вписват в заявлението си и предпочитанията си за работа с конкретен потребител или потребители.
Към заявлението се прилагат следните документи:
 • документ за самоличност (за справка);
 • автобиография; 
 • документи за придобитата образователна степен и съотносима за длъжността „личен асистент" квалификация; 
 • служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи); 
 • служебна бележка от учебно заведение (ако кандидатът учи); 
 • пенсионно разпореждане (само за кандидат, който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст); 
 • копие от удостоверение за преминато обучение по операция „Алтернативи" по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси 2007 - 2013 г.“ 
За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст или лица, които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване и са:
 • безработни лица; 
 • трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд; 
 • неактивни лица (студенти или придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране - в трудоспособна възраст), които могат да извършват допълнителен почасов труд. 
Основна цел на проекта е превенция на зависимостта от институционален тип грижи, подобряване качеството на живот на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване. 
 
Целеви групи са:
 • Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; 
 • Хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване; 
 • Семейства на деца, с увреждания; 
 • Самотно живеещи тежко болни лица. 
 
Образци на Заявленията и документи ще се подават в Община Хасково (салон за административно обслужване) от 27.03.2015 г. до 09.04.2015 г. вкл. от 9,00 часа до 17, 00 часа.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

                                                              

 

 

 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art