A+ A A-

Обява за подбор на персонал по проект "Шанс в дома", позиция "Хигиенист"

ОБЯВА
ЗА 
НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ 
ПО ПРОЕКТ „ШАНС В ДОМА” - 
 
BG 05M9OP001- 2.002-0275 , финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“ по процедура BG05M90PO001-2.002  „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”.
 
В качеството си на бенефициент по проекта, Община Хасково обявява процедура за подбор на персонал на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, в т.ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги”.
 
I.Вакантна позиция, брой:
 
• Хигиенист – 1
 
II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ:
• Поддържа добра хигиена в стаите, като ежедневно почиства и дезинфекцира    
определените обекти. Участва при закупуването на санитарни и хигиенни материали.
• Изпълнява и други  разпореждания на Главния социален работник.
 
III.Изисквания към кандидатите:
Общи изисквания за заемане на длъжностите в "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, в т.ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги" -  Община Хасково:
• Добри комуникативни умения, мотивация за работа в екип;
• Кандидатите да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността, за която кандидатстват.
Специфични изисквания за длъжността „Хигиенист”: кандидатите трябва да притежават минимална образователна степен: основно, средно или по-високо образование. Професионален опит над 1 година трудов стаж е предимство. Други изисквания за длъжността: кандидатите трябва да са физически и психически здрави, да не са алергични към химическите препарати за почистване и към прах.
 
IV. Необходими документи за кандидатстване:
• Заявление за постъпване на работа –  образец 1-Б;
• Декларация за наказателна отговорност - образец 2;
• Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда–  образец 3;
• Декларация за предоставяне на лични данни- образец 4;
• Автобиография – в свободен текст
• Копие на диплома/сертификат за завършено образователно ниво;
• Копие на трудова книжка или друг документ, доказващ професионален опит и стаж;
• Други документи предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения; /ако е приложимо
 
V.Срок за кандидатстване:
Образците на заявления и документите за кандидатстване ще се приемат в срок от 01. 08. 2016 г. до 05. 08. 2016 г. включително, всеки работен ден от 9.00ч. до 16.30ч. в сградата на Община Хасково ,пл. „Общински” № 1, ет.4, ст.403.
 
Документи, подадени след обявения срок, не се допускат до разглеждане.
 
ВАЖНО: Образците на документите за кандидатстване ще бъдат качени в сайта на Община Хасково, секция „Обяви и Съобщения“, подсекция „Други обяви и съобщения”, както и ще могат да се получават в стая 403, ет.4.
 
VI.Срок за изпълнение на служебните ангажименти.
Съгласно ПРОЕКТ „ШАНС В ДОМА” -  BG 05M9OP001- 2.002-0275 , финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“ по процедура BG05M90PO001-2.002  „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, кандидатите за работа ще изпълняват служебните си ангажименти в срок от 21 /двадесет и един/ месеца, считано от сключване на договорите им, при месечна заетост до 40 часа.
 
VII.Възнаграждение: основно месечно възнаграждение 107 лв
 
VIII.Начин на провеждане на конкурса - на два етапа:
 
Първи етап - по документи
Втори етап -  събеседване с допуснатите кандидати
 
 
 
За повече информация: Община Хасково,
пл. „Общински” № 1, ет. 4, стая 403,
телефони за връзка: 038/ 603 428
Спасимира Кацарска-Лозева (ръководител проект)
 
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art