A+ A A-

Обява за подбор на персонал по проект "Шанс в дома", позиция "Приложен специалист"

ОБЯВА
ЗА 
НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ 
ПО ПРОЕКТ „ШАНС В ДОМА” - 
 
BG 05M9OP001- 2.002-0275 , финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“ по процедура BG05M90PO001-2.002  „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”.
 
 В качеството си на бенефициент по проекта, Община Хасково обявява процедура за подбор на персонал на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, в т.ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги”.
 
I. Вакантна позиция, брой:
 
• Приложен специалист – 1 /една/ позиция
 
II.  Задължения и отговорности:
 
• Приложен специалист – оказва мотивационна и психологическа или съдейства за получаването на друг вид подкрепа според тяхната индивидуална потребност за потребителите на услугата. Търсената помощ ще бъде осигурена чрез изпълняване на различни видове помощни дейности и услуги, свързани с подобряване на живота и здравето на лицата от целевата група, в т.ч. асистиране на хора с увреждания, подкрепа за деца и ученици и др., предоставяне на информация на потребителите и/ или техните законни представители за организации, които защитават интересите им. В рамките на предоставяните в Центъра услуги ще се даде възможност потребителите да получават професионална подкрепа по конкретни проблеми от ежедневието си. Ще предоставя индивидуални консултации на потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потребност, както и ще  организира фокус групи, в които хора с определен проблем ще получават разбиране и подкрепа. Като място за предоставяне на консултациите ще се използва Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда.
 
III. Общи изисквания за заемане на длъжностите в "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, в т.ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги" -  Община Хасково: 
• Добри комуникативни умения, способност за емпатия и алтруизъм, мотивация за работа в екип;
• Готовност за активно участие в обучителен процес, работа под супервизия, дейности  свързани с обмяна на опит;
• Готовност за работа с лица с увреждания (в т.ч. и деца с увреждания) и техните семейства, както и с лица над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
• Кандидатите да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността, за която кандидатстват.
 
IV. Специфични изисквания за длъжностиите: 
Приложен специалист
Кандидатите трябва да притежават умения за работа в екип, адаптивност и психична нагласа за работа с лица (в т.ч. и деца) с трайни увреждания и техните семейства.
 
• Образование – висше, образователна степен бакалавър или магистър в областта на социалните, стопанските и правните науки или педагогическите науки
• Опит в социалните дейности, слухово-речевата рехабилитация, жестомимичния превод, сурдопедагогиката (слухови нарушения), тифлопедагогиката (зрителни нарушения), специалната педагогика са предимство
• Наемат се кандидати, които се намират  в добро физическо и психическо състояние и не са осъждани;
• Личностни качества:  дискретност,  умение за работа с пациенти,  умение за работа в екип, инициативност,  комуникативност,  лоялност.
 
V. Необходими документи за кандидатстване:
• Заявление за постъпване на работа –  образец 1-А;
• Декларация за наказателна отговорност - образец 2;
• Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда–  образец 3;
• Декларация за предоставяне на лични данни- образец 4;
• Автобиография – в свободен текст
• Копие на диплома/сертификат за завършено образователно ниво;
• Копие на трудова книжка или друг документ, доказващ професионален опит и стаж
• Други документи предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения; /ако е приложимо/
 
 
VI. Срок за кандидатстване:
Образците на заявления и документите за кандидатстване ще се приемат в срок от 01. 08. 2016 г. до 05. 08. 2016 г. включително, всеки работен ден от 9.00ч. до 16.00ч. в сградата на Община Хасково пл. „Общински” № 1, ет.4, стая 403.
 
Документи, подадени след обявения срок, не се допускат до разглеждане.
 
ВАЖНО: Образците на документите за кандидатстване ще бъдат качени в сайта на Община Хасково, секция „Обяви и Съобщения“, подсекция „Други обяви и съобщения”, както и ще могат да се получават в стая 403, ет.4.
 
VII. Възнаграждение: основно месечно възнаграждение: 83.67 лв основно месечно възнаграждение
 
VIII. Срок за изпълнение на служебните ангажименти.
Съгласно ПРОЕКТ „ШАНС В ДОМА” -  BG 05M9OP001- 2.002-0275 , финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“ по процедура BG05M90PO001-2.002  „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, кандидатите за работа ще изпълняват служебните си ангажименти в срок от 21 /двадесет и един/ месеца, считано от сключване на договорите им, при месечна заетост до 40 часа.
 
IX. Начин на провеждане на конкурса - на два етапа:
 
Първи етап - по документи
Втори етап -  събеседване с допуснатите кандидати
 
 
 
За повече информация: Община Хасково,
пл. „Общински” № 1, ет. 4, стая 403,
телефони за връзка: 038/ 603 428
Спасимира Кацарска-Лозева (ръководител проект)
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art