A+ A A-

Обява за подбор на персонал по проект "Шанс в дома", позиция "Рехабилитатор"

ОБЯВА
ЗА 
НАБИРАНЕ И ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ 
ПО ПРОЕКТ „ШАНС В ДОМА” - 
 
BG 05M9OP001- 2.002-0275 , финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“ по процедура BG05M90PO001-2.002  „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”.
 
 В качеството си на бенефициент по проекта, Община Хасково обявява процедура за подбор на персонал на „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, в т.ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги”.
 
I.Вакантна позиция, брой:
 
• Рехабилитатор – 1 /една/ позиция
 
II.  Задължения и отговорности:
• Рехабилитатор - помага на лежащо болни да се раздвижват след прекарани инсулти, поставяне на изкуствени стави, счупвания и претърпени тежки инциденти. Рехабилитацията помага на болния да не се залежава и да се възстанови, да се мобилизира и да придобие увереност в собствените си възможности. ¬
 
III. Общи изисквания за заемане на длъжностите в "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, в т.ч. подкрепящи и интегрирани междусекторни услуги" -  Община Хасково:
• Добри комуникативни умения, способност за емпатия и алтруизъм, мотивация за работа в екип;
• Готовност за активно участие в обучителен процес, работа под супервизия, дейности  свързани с обмяна на опит;
• Готовност за работа с лица с увреждания (в т.ч. и деца с увреждания) и техните семейства, както и с лица над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване;
• Кандидатите да не са поставени под запрещение, да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, да не са лишени по съответен ред от правото да заемат длъжността, за която кандидатстват
 
IV.Специфични изисквания за длъжностиите: 
Рехабилитатор
Кандидатите трябва да притежават умения за работа в екип, адаптивност и психична нагласа за работа с лица (в т.ч. и деца) с трайни увреждания и техните семейства.
 
• Образование – висше, образователна степен бакалавър; по специалностите Рехабилитация”, „Кинезитерапия” или „Физиотерапия“
• Индивидуална и групова работа с потребители;
• Професионален опит – доказан професионален опит най-малко 1 година - предимство
• Провеждане на медицинска рехабилитация – подпомагане на  лежащо болни за раздвижване, с цел предотвратяване залежаването им и последващите усложнения (декубитални рани).
• Психологическа нагласа за работа с лица с увреждания или такива в невъзможност от самообслужване.
• Умения за работа в екип
• Добри комуникативни и организационни умения
 
V. Необходими документи за кандидатстване:
• Заявление за постъпване на работа –  образец 1-А;
• Декларация за наказателна отговорност - образец 2;
• Декларация за обстоятелствата по чл.107а, ал.1 от Кодекса на труда–  образец 3;
• Декларация за предоставяне на лични данни- образец 4;
• Автобиография – в свободен текст
• Копие на диплома/сертификат за завършено образователно ниво;
• Копие на трудова книжка или друг документ, доказващ професионален опит и стаж
• Други документи предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения; /ако е приложимо
 
VI. Срок за кандидатстване:
Образците на заявления и документите за кандидатстване ще се приемат в срок от 01. 08. 2016 г. до 05. 08. 2016 г. включително, всеки работен ден от 9.00ч. до 16.30ч. в сградата на Община Хасково, пл. „Общински” № 1, ет.4, ст.403.
 
Документи, подадени след обявения срок, не се допускат до разглеждане.
 
ВАЖНО: Образците на документите за кандидатстване ще бъдат качени в сайта на Община Хасково, секция „Обяви и Съобщения“, подсекция „Други обяви и съобщения”, както и ще могат да се получават в ст.403, ет.4.
 
VII. Възнаграждение: основно месечно възнаграждение: 334.46 лв
 
VIII. Срок за изпълнение на служебните ангажименти.
Съгласно ПРОЕКТ „ШАНС В ДОМА” -  BG 05M9OP001- 2.002-0275 , финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси 2014г.- 2020г.“ по процедура BG05M90PO001-2.002  „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”, кандидатите за работа ще изпълняват служебните си ангажименти в срок от 21 /двадесет и един/ месеца, считано от сключване на договорите им, при месечна заетост до 80 часа.
 
IX. Начин на провеждане на конкурса - на два етапа:
 
Първи етап - по документи
Втори етап -  събеседване с допуснатите кандидати
 
 
 
За повече информация: Община Хасково,
пл. „Общински” № 1, ет. 4, стая 403,
телефони за връзка: 038/ 603 428
Спасимира Кацарска-Лозева (ръководител проект)
 

Copyright © 2012 | All Rights Reserved | Община Хасково | Created by Blue Art